Rekrutacja 2022 / 2023

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Informuje, że wnioski na zapisy dzieci do klas pierwszych zamieszkałych
w obwodzie szkoły na rok szkolny 2022/2023 będą przyjmowane

od 1 marca 2022r. do 31 marca 2022r.

1.Zapisu dziecka do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w sekretariacie szkoły, w poniedziałki, środy, czwartki godzinach 7.30 do 15.30, wtorki w godz. od 7.30 do 17.00 i piątki od 7.30 do 14.00. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu.

2. Dzieci urodzone w roku 2015 i starsze, które dotąd nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej zapisywane są do klasy pierwszej.

3. Dzieci młodsze (poniżej 2015r.) na wniosek rodzica mogą zostać zapisane do klasy pierwszej jeśli odbyły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub posiadają stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wszystkich informacji na temat naboru dzieci do szkoły udziela dyrektor szkoły.

Formularze wniosków wydaje i przyjmuje sekretariat szkoły lub można pobrać je ze strony internetowej szkoły www.szkolagrupa.pl

Telefon do kontaktu: 52-33-255-28;

Pliki do pobrania:

  1. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

  1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ( dla kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły)

  1. RODO – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  1. OŚWIADCZENIE –potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły   ( dla kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły)

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego w oparciu o następujące kryteria: